Nadační fond Paragraf

V dnešní době je moderní žít zdravě. Sportujeme, zdravě se stravujeme, věnujeme se svému tělesnému i duševnímu zdraví. Co je však obecně společností i jednotlivci opomíjeno, je naše právní vědomí. Žijeme ve státě, kde platí zásada „neznalost zákona neomlouvá“, avšak množství právních předpisů je takové, že se v něm mnohdy těžce orientuje i právní odborník. Běžný občan nemá šanci právo znát, a to přesto, že se to od něj očekává. Ačkoliv na internetu lze najít mnohé právní informace a rady, tyto jsou často zavádějící, neaktuální nebo přímo nesprávné. Právní předpisy se často novelizují, ruší nebo vznikají nové, a je mnohdy nepřehledné „co vlastně platí“. Existuje řada webových portálů s právními předpisy nebo s právními radami, ale domníváme se, že zde zcela chybí přehledný a dostupný systém, v němž by mohl každý občan danou úpravu v jakémkoliv čase jednoduše vyhledat. Cílem Nadačního fondu Paragraf je, mimo jiné, vybudovat a provozovat webový portál, který bude sloužit všem bez rozdílu k získávání základních právních informací.

Informační web

Účel projektu:

Vybudování a provozování informačního webu www.nfparagraf.cz

Obsah informačního webu:

 • základní právní informace
 • speciální sekce pro děti
 • informace k jednotlivým projektům nadačního fondu
Náš cíl:
 • webová stránka s právními informacemi pro všechny 24 hodin denně a 365 dní v roce
 • právní informace aktuální, relevantní, a především všem srozumitelné
 • newsletter s právními informacemi emailem
Transparentní účet projektu: 115-8146020297/0100 vedený u Komerční banky, a.s.

Právo do škol

Účel a popis projektu:

Právní vědomí občanů vhodnou formou budovat už od prvních tříd základních škol

Co budeme dělat:

 • analýza stavu právního vědomí dětí v základních školách v třídách (1. až 9.) formou testů
 • sestavení týmu odborníků, učitelů, metodiků, právníků, psychologů, IT pracovníků a dalších
 • získat spolupráci s ministerstvem školství, právnickými fakultami, ČAK a dalšími subjekty
 • získat donátory k realizaci projektu
 • přesvědčit všechny o potřebnosti komplexní výuky práva na ZŠ
Náš cíl:
 • vytvořit živý (možnost provádění aktuálních změn) interaktivní výukový materiál (v elektronické podobě – webové rozhraní nebo nosiče CD, DVD, či jiné)
 • zdarma distribuovat výukové materiály všem základním školám
 • realizace výuky samotnými učiteli v základních školách
Transparentní účet projektu: 115-8146250287/0100 vedený u Komerční banky, a.s.

Fond pro oběti trestných činů

Účel projektu:

Vytvoření peněžitého fondu pro zvlášť zranitelné oběti trestných činů (zejména děti, senioři, hendikepovaní, oběti sexuálních trestných činů či týrání), ze kterého budou v trestním řízení hrazeny vybrané náklady obětí spojených s uplatněním a prokázáním újmy na zdraví a duševních útrap (zejm. náklady na znalecké posudky a odborná vyjádření)

V čem je v současnosti problém:

 • v trestním řízení orgány činné v trestním řízení (policie, státní zastupitelství a soudy) nejsou v určitých případech povinny hradit náklady oběti na prokázání oprávněnosti nároku a ani jeho výše při újmě na zdraví (zejména bolestné, ztížení společenského uplatnění) či duševních útrap
 • zvlášť zranitelné oběti (zejména děti, senioři, hendikepovaní, oběti sexuálních trestných činů či týrání) nemají finanční prostředky na úhradu nákladů spojených s vypracováním znaleckých posudků a odborných vyjádření újmě na zdraví či duševních útrap
Náš cíl:
 • vytvořit peněžitý fond s funkčním systémem finanční podpory zvlášť zranitelných obětí
 • získat podporu ministerstva spravedlnosti, policie, státních zastupitelství, soudů a dalších subjektů při realizaci projektu
Transparentní účet projektu: 115-8146440267/0100 vedený u Komerční banky, a.s.

Ochrana práv a nároků nezletilých obětí trestných činů

Účel a popis projektu:

Zvýšení legislativní ochrany nezletilých dětí (jako zvlášť zranitelných obětí trestných činů), po dobu jejich nezletilosti, zvýšeným zajištění jejich nároků přiznaných a uhrazených jim za újmy, které jim byly způsobené trestnou činností.

V čem je nyní legislativa nedostatečná:

 • nároky z újem nezl. dětí, které jim přiznány a jsou jim hrazeny, nejsou ochráněny před jejich zneužitím po dobu jejich nezletilosti
 • dítě se v okamžiku své zletilosti nemá samo, jak dovědět o nárocích a vyplacených náhradách za způsobené újmy trestnou činností
 • chybí dostatečná legislativní ochrana
Náš cíl:
 • zvýšit legislativní ochranu ve spolupráci s ministerstvem spravedlnosti, poslanci, senátory a dalšími relevantními subjekty
 • zvýšit ochranu majetku nezl. dětí, resp. jejich získaného plnění na újmy způsobené trestnou činností
 • doplnit legislativu – zákon o obětech trestných činů a další právní normy
Transparentní účet projektu: 115-8146560277/0100 vedený u Komerční banky, a.s.

Bezpečnější Ostrava

Účel projektu:

Zajištění právního poradenství pro pracovníky v oblasti prevence kriminality především v oblasti rizikového chování ve školských zařízeních, v oblasti práce s pachateli, potencionálními oběťmi a oběťmi trestných činů, zvláště zranitelnými oběťmi, dětmi a mladistvými, seniory, osobami žijícími rizikovým způsobem života

Právní vzdělávání, podpora a posilování právního vědomí obyvatel v oblasti bezpečnosti a prevence kriminality v rámci statutárního města Ostravy.

Co budeme dělat:

 • Přednášky a workshopy pro pracovníky v oblasti prevence kriminality
 • Přednášky a workshopy pro školitele, sociální pracovníky, výchovné poradce, kurátory a jiné osoby v rámci prevence kriminality
 • Účast právních odborníků na setkávání pracovních skupin Magistrátu města Ostravy
 • Zajištění právní podpory pro subjekty naplňující Strategii prevence kriminality (telefon, email, osobní jednání)
 • Vypracování příspěvků na web Bezpečnější Ostrava, Ostravská radnice
Náš cíl:

Navázání spolupráce se subjekty v oblasti prevence kriminality a plán konkrétní spolupráce do budoucna.

Transparentní účet projektu: 115-7550580267/0100 vedený u Komerční banky, a.s.

Informace o proběhlých workshopech

logo město ostrava Projekt je realizován s finanční podporou Statutárního města Ostravy. Projekt je financován z rozpočtu statutárního města Ostravy – Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí mimořádné neinvestiční účelové dotace č. 3203/2018/SVZ

Kdo stojí za nadačním fondem

Zakladatelem nadačního fondu je Mgr. Petr Kausta, advokát se sídlem v Ostravě, s více než dvacetiletou advokátní praxí Spolu se zakladatelem se na činnosti nadačního fondu podílejí i další advokáti, advokátní koncipienti, právníci, IT pracovníci, grafici a další. Do činnosti nadačního fondu budou zapojeni i externí spolupracovníci, a to zejména zástupci ostatních právních profesí, zejména soudci a státní zástupci, ale též soudní znalci, policisté, lékaři, psychologové a další.

Společně Vám pomáháme znát právo.

Webovou stránku plánujeme spustit v průběhu listopadu 2018