Noc práva v Ostravě


Noc práva v Ostravě


FESTIVAL K PŘÍLEŽITOSTI 100. VÝROČÍ VYHLÁŠENÍ A NABYTÍ ÚČINNOSTI ÚSTAVNÍ LISTINY ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY Z ROKU 1920

Večer a noc plná přednášek, prezentací, diskuzí, workshopů a exkursí, divadelního, hudebního a filmových představení, to vše s tématikou práva.

NOC PRÁVA
se koná 6. března 2020, na počest 100. výročí vyhlášení a nabytí účinnosti Ústavní listiny Československé republiky z roku 1920.

Ústavní listina Československé republiky
byla ústavou první československé republiky. Přijalo ji Národní shromáždění československé dne 29. února 1920 a vyhlášena byla pod č. 121/1920 Sb. z. a n. (sbírky zákonů a nařízení) dne 6. března 1920, kdy také nastala její účinnost. Zrušila Prozatímní ústavu a v platnosti zůstala až do 9. května 1948, kdy byla zrušena a nahrazena novou ústavou (Ústava Československé republiky z 9. května 1948). Doplňky ústavní listiny byly ústavní zákon č. 293/1920 Sb. z. a n. o ochraně svobody osobní, domovní a tajemství listovního, tzv. jazykový zákon č. 122/1920 Sb. z. a n. a ústavní zákon č. 294/1920 o podpisování zákonů a nařízení. K provedení ústavy byla přijata řada dalších zákonů.

Preambule Ústavní listiny Československé republiky
byla inspirována preambulí Ústavy Spojených států amerických, z níž je celý první odstavec převzat. S tím rozdílem, že Ústava Spojených států amerických hovoří o „lidu Spojených států“ a československá ústava pouze o „národu Československém“. „My, národ Československý, chtějíce upevniti dokonalou jednotu národa, zavésti spravedlivé řády v republice, zajistiti pokojný rozvoj domoviny československé, prospěti obecnému blahu všech občanů tohoto státu a zabezpečiti požehnání svobody příštím pokolením, přijali jsme ve svém Národním shromáždění dne 29. února 1920 Ústavu pro Československou republiku, jejíž znění následuje. Přitom my, národ Československý, prohlašujeme, že chceme usilovati, aby tato ústava i všechny zákony naší země prováděny byly v duchu našich dějin stejně jako v duchu moderních zásad, obsažených v hesle sebeurčení; neboť chceme se přičleniti do společnosti národů jako člen vzdělaný, mírumilovný, demokratický a pokrokový.“

Noc práva se dne 6.3. 2020 současně uskuteční v Brně, Ostravě, Olomouci a Praze.

 

NOC PRÁVA – OSTRAVA 2020


Organizátoři festivalu Noc práva v Ostravě:
Nadační fond Paragraf a Nugis Finem, z.s.

Hlavní organizátor festivalu Noc práva v Ostravě:
Nadační fond Paragraf

Generální manažer pro Ostravu:
Mgr. Petr Kausta

Transparentní účet festivalu Noc práva v Ostravě:
Transparentní účet „Noc práva Ostrava“ č.: 115-9585000217/0100 u KB, a.s. Ostrava, účet je vedený pro Nadační fond Paragraf

Instituce zapojené do festivalu Noc práva v Ostravě:
Krajský soud v Ostravě, Okresní soud v Ostravě, Krajské státní zastupitelství v Ostravě, Okresní státní zastupitelství v Ostravě, Česká advokátní komora, Probační a mediační služba, Vazební věznice Ostrava, statutární město Ostrava, Moravskoslezský kraj, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, Ústav soudního lékařství FNO, Městská policie Ostrava, VŠB – Technická univerzita Ostrava.

Partneři zapojení do festivalu Noc práva v Ostravě:
Národní divadlo moravskoslezské, Český rozhlas Ostrava, Dolní oblast VÍTKOVICE, z.s., VŠB – Technická univerzita Ostrava.

Mediální podpora festivalu Noc práva v Ostravě:
Česká televize Ostrava, Český rozhlas Ostrava, Polar televize, Moravskoslezský deník, Ostravan – kulturní deník pro Ostravu, Pozitiv Business & Style magazín.

Noc práva v Ostravě je pod záštitou:
Primátor statutárního města Ostravy - Ing. Tomáš Macura, MBA
Hejtman Moravskoslezského kraje - prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.
Rektor VŠB – Technická univerzita Ostrava, prof. RNDr. Václav Snášel, CSc.
Česká advokátní komora

 

P R O G R A M   F E S T I V A L U

Noc práva – Ostrava 2020
konečný program i s možností registrace na jednotlivé akce bude zveřejněn začátkem února na www.nocprava.cz.

staňte se fanoušky naší stránky na facebooku Noc práva v Ostravě

Okresní soud v Ostravě 

Program organizuje společně Okresní soud v Ostravě a Krajský soud v Ostravě. Simulované hlavní líčení (trestní řízení) s komentářem a s následnou diskuzí, za účasti profesionálů – soudců, státních zástupců, advokátů, justiční stráže, Probační a mediační služby, Policie ČR.

Obžalovaná A.B. je obžalovaná ze zvlášť závažného zločinu zabití podle § 141 odst. 1 trestního zákoníku, jehož se měla obžalovaná dopustit tím, že pod vlivem požitého alkoholu, při vědomí předchozího napadení dne 10.6.2010 a bezprostředně předcházejícího útoku poškozeného na ni a jejího otce D.C., přibližně po 20 minutách útoku poškozeného v rozrušení z předchozího chování poškozeného i strachu z dalšího napadání a v situačním kontextu zloby a nevraživosti vůči poškozenému, podnícené odbrzďujícím vlivem požitého alkoholu, poškozeného J.H., v úmyslu usmrtit jej, napadla rukou ozbrojenou kuchyňským nožem s čepelí dlouhou 17,8 cm a širokou 3,38 cm, a v době, kdy klečel na podlaze nad jejím otcem D.C. mu zasadila nejméně střední intenzitou síly celkem 8 po sobě bezprostředně jdoucích bodných ran, z toho 7 do oblasti zad a jednu na levou stranu krku, s bodnými kanály o délkách od 5 do 12 cm, z nichž dva pronikly do levé pohrudniční dutiny a jeden o délce 12 cm pronikl kůží, podkožím, svalovinou zad, hrudní stěnou pod 5. žebrem při páteřní čáře vlevo a způsobil poranění pohrudnice, naříznutí horního laloku levé plíce a hrudní srdečnice s následným krvácením do dutiny hrudní, v důsledku čehož poškozený na místě zemřel.

Úvodní slovo: Mgr. Tomáš Kamrádek, předseda Okresního soudu v Ostravě
Úvodní slovo: Mgr. TJiří Hajduk, Nadační fond Paragraf

Programem provází: Mgr. Igor. Krajdl, soudce, místopředseda Krajského soudu Ostrava

Organizátoři akce: Krajský soud v Ostravě, Okresní soud v Ostravě, Krajské státní zastupitelství v Ostravě, Okresní státní zastupitelství v Ostravě, Česká advokátní komora, Probační a mediační služba – středisko Ostrava, Vězeňská služba, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje.
Začátek simulovaného soudního jednání: 18:00 hod.
Místo konání: U Soudu 6187/4 708 82 Ostrava-Poruba
Vstupné: zdarma, nutná rezervace: ano vstupenky, bezpečnostní opatření, kapacita 120 osob, délka simulovaného hlavního líčení s diskuzí 240 minut.

 

Vazební věznice Ostrava 

Komentované prohlídky vybraných prostor

Vazební věznice Ostrava pro studenty středních škol v Ostravě. Vazební věznice zajišťuje výkon vazby pro muže i ženy, zabezpečuje dálkové eskorty a spolupracuje při vyhošťování cizích státních příslušníků. Nacházejí se v ní i odsouzení zařazeni především do věznice s ostrahou, kteří jsou zaměstnáni v rámci vnitřního provozu vazební věznice. Ubytovací kapacita vazební věznice je 523 míst, z toho pro výkon vazby je určeno 297 míst a pro výkon trestu odnětí svobody je vyčleněno 226 míst. Každý odsouzený umístěný do ostravské vazební věznice si pod vedením specialistů zvolí program zacházení, jehož plnění je důležitým faktorem naplňování účelu výkonu trestu. Jeho součástí jsou i speciální aktivity. Vězni mají k dispozici knihovnu a mají možnost zapojit se do některého ze zájmových kroužků.

Organizátor akce: Vazební věznice Ostrava
Začátek prohlídek: 16:45 hod. Místo konání: Havlíčkovo nábřeží 34a, 701 28 Moravská Ostrava a Přívoz
Vstupné: zdarma, nutná rezervace s osobní identifikací předem, bezpečnostní opatření, kapacita 50 osob, délka prohlídky 60 minut, 2 x 25 osob, prohlídky proběhnou za sebou.
16:45 – 18:00 komentovaná prohlídka
18:45 – 20:00 komentovaná prohlídka
S ohledem na možnosti kapacity a bezpečnosti budou prohlídky realizovány pouze pro vybrané studenty středních škol, starších 15-ti let.


Ústav soudního lékařství Fakultní nemocnice Ostrava


Komentované prohlídky prostor Ústavu soudního lékařství FNO.

Ústav soudního lékařství FN Ostrava (ÚSL) poskytuje široký soudně – lékařský servis pro spádovou oblast Moravskoslezského kraje (1,25 milionu obyvatel). Jde především o provádění zdravotních pitev, soudních pitev a dále pak kompletní toxikologický servis s analýzou širokého spektra látek včetně drog. Ročně se zde provede přibližně 1 200 pitev, 3 000 toxikologických vyšetření a 4 000 vyšetření krve na alkohol. Objemem a spektrem poskytovaných služeb patří ÚSL Ostrava mezi přední soudně lékařská pracoviště v ČR. ÚSL disponuje moderním pitevním traktem a špičkově vybavenou toxikologickou laboratoří. Mimo náplň autoptickou a toxikologickou se vysokoškolští pracovníci podílejí rovněž na výuce LF Ostravské univerzity.

Místo konání: 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava-Poruba
Začátek prohlídek: 18:00 hod.
Organizátor akce: Ústav soudního lékařství Fakultní nemocnice Ostrava
Vstupné: zdarma, nutná rezervace, délka prohlídky 30 minut, prohlídky 7 x 30 osob, prohlídky za sebou:

16:30 – 17:00 komentovaná prohlídka
17:15 – 17:45 komentovaná prohlídka
18:00 – 18:30 komentovaná prohlídka
18:45 – 19:15 komentovaná prohlídka
19:30 – 20:00 komentovaná prohlídka
20:15 – 20:45 komentovaná prohlídka
21:00 – 21:30 komentovaná prohlídka

 

Divadlo Jiřího Myrona – Divadlo „12“ 

Divadelní hra: Teror (Ferdinand von Schirach) Divadelní představení s přímou účastí diváků a s následnou panelovou diskuzí s odborníky z oblasti práva, psychologie a letectví.

Dvouhodinové drama ze soudní síně, kde se diváci stávají porotou a na závěr hlasují, zda má být obžalovaný odsouzen či osvobozen. Obžalovaným je Lars Koch, major Luftwaffe, který neuposlechl rozkazu a sestřelil unesené letadlo, se kterým měl terorista v úmyslu narazit do mnichovského stadionu, kde v tom okamžiku sedělo 70.000 diváků. Diváci v roli porotců musí rozhodnout, zda je možné omluvit smrt 164 nevinných cestujících letadla záchranou podstatně většího množství diváků na stadionu. Jak vyřešit morální dilema, když jsou v sázce životy lidí? A může si jej vůbec někdo dovolit svobodně rozhodnout? Je přípustné obětovat plné letadlo lidí, když víte, že tím zachráníte 70 000 životů? Divák se stává součástí představení, stává se „soudcem".

Panelová diskuze s hosty po skončení představení:
Mgr. Petr Kausta, moderátor, Nadační fond Paragraf
prof. JUDr. Jiří Přibáň, DrSc., právník a sociolog, profesor na Cardiff University
Mgr. Martin Kaňok, trestní soudce Krajského soudu v Ostravě
Doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc., soudní znalkyně a policejní psycholog
Ing. Lubomír Vavroš, pilot a současně bývalý pilot bojového letounu
JUDr. Radim Miketa, advokát, Česká advokátní komora
Mgr. Karek Javorský, státní zástupce, Okresní státní zastupitelství v Ostravě

Začátek představení:18:30 hod.
Místo konání: Čs. legií 148/14, Ostrava – Moravská Ostrava
Organizátor akce: Národní divadlo moravskoslezské
Vstupné: nutná rezervace, vstupenky, kapacita sálu 60 osob, divadelní představení 95 minut, panelová diskuze 100 minut

 

VŠB – Technická univerzita Ostrava – kino Vesmír


Film: 12 rozhněvaných mužů (režie Sidney Lumet) Drama, USA, 1957, s Jiřím Voskovcem

Filmové představení s následnou panelovou diskuzí s odborníky z oblasti práva.

Děj snímku se odehrává v jedné místnosti, kde má 12 soudních porotců jednomyslně rozhodnout, zda je chlapec vinen či nevinen z vraždy svého otce. Scénář filmu však neklade důraz na to, zda je obžalovaný opravdu vinen, ale zabývá se obhajobou lidského názoru a přesvědčení. Ačkoliv se na počátku jednání soudní poroty zdá, že případ je zcela jasný a obviněný je opravdu vinen, opačný názor jednoho z porotců vede k opakovaným hlasováním porotců o vině či nevině obviněného chlapce.

Úvodní slovo: Erik W. Black, Cultural Attaché, US Embassy Prague

Panelová diskuze s hosty po skončení filmového představení:
JUDr. Mirek Ondrúš, Ph.D., moderátor, Nadační fond Paragraf
plk. JUDr. Luboš Valerián, PhD., vedoucí odboru obecné kriminality, KŘ PČR Ostrava
JUDr. Šárka Skalská, trestní soudkyně, Krajský soud v Ostravě
JUDr. Jan Skřipský, Ph.D., advokát, Česká advokátní komora
Mgr. Jiřina Navrátilová, státní zástupkyně, Okresní státní zastupitelství v Ostravě

Partneři akce: Velvyslanectví USA, Americké centrum Ostrava, statutární město Ostrava, Moravskoslezský kraj, Krajský soud v Ostravě, Okresní soud v Ostravě, Krajské státní zastupitelství v Ostravě, Okresní státní zastupitelství v Ostravě, Česká advokátní komora, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

Začátek představení: 19:00 hod.
Místo konání: Kino Vesmír, VŠB – Technická univerzita Ostrava, Zahradní 1741/17, 702 00 Ostrava,
Vstupné: zdarma, nutná rezervace, vstupenky, kapacita sálu 500 osob, film 96 minut, panelová diskuze 100 minut

 

Krajský úřad – Moravskoslezský kraj – přednáškový sál

Dokumentární film: Facing the Demons (Tváří v tvář démonům) Filmové představení s následnou panelovou diskuzí s odborníky k problematice restorativní justice.

Vražda, která se stala osudové noci roku 1994, otevřela studnu nevyřešené bolesti, viny, hněvu, zmatku a frustrace. Jak se brzy ukázalo, zavražděný mladík nebyl jedinou obětí zločinu. Srdceryvný příběh staví do popředí další postavy – matku a otce zavražděného, jeho přátele a spolupracovníky na straně jedné a dva ze čtyř odsouzených na straně druhé. A uprostřed toho všeho vrchní seržant Policie Nového Jižního Walesu Terry O´Connell – muž odhodlaný toto setkání uskutečnit. Vzájemná konfrontace dává všem osobám zasaženým touto traumatickou událostí příležitost poprvé si vyslechnout druhou stranu. Rozhovor tváří v tvář dává šanci popustit uzdu nahromaděným emocím, najít odpovědi na nevyjasněné otázky, a snad i způsob, jak pokračovat v životech nesmazatelně zasažených strašlivým a nesmyslným zločinem.“

Úvodní slovo: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, 1. náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje (v jednání)
Úvodní slovo: Mgr. Veronika Kopečková, Nadační fond Paragraf

Panelová diskuze s hosty po skončení filmového představení:
Mgr. Petr Hýl, moderátor, Probační a mediační služba, psychoterapeut
Mgr. Jitka Měřínská, probační úředník, Probační a mediační služba
JUDr. Petr Vítek, státní zástupce, Okresní státní zastupitelství ve Frýdku Místku
JUDr. Roman Vicherek, PhD., trestní soudce, Krajský soud v Ostravě
PhDr. Ludmila Mrkvicová, psycholog, soudní znalec
por. Mgr. Olga Bogdanová, komisařka, 2. oddělení obecné kriminality MŘ Ostrava PČR

Partneři akce: Moravskoslezský kraj, Probační a mediační služba
Začátek přestavení: 17:00 hod.
Místo konání: zasedací sál Krajský úřad – Moravskoslezský kraj 28. října 117 702 18 Ostrava
Vstupné: zdarma, nutná rezervace, vstupenky, kapacita sálu 110 osob, film 60 minut, panelová diskuze 100 minut

 

Svět techniky - Dolní oblast VÍTKOVICE

Komentované prohlídky výstavy CRASH!

Výstava CRASH! podává zábavnou, hravou a zážitkovou formou téma bezpečnosti na silnici i chodnících. Zaujmout by měla jak dětské návštěvníky, tak zkušené řidiče. V expozici jsou připraveny simulace různých situací pro chodce, cyklisty, motorkáře a řidiče aut. Příchozí se postupně ocitnou v nejrůznějších dopravních situacích, které jsou doprovázeny zvukovými i obrazovými záznamy a příběhem, jehož se návštěvník stane součástí. Součástí výstavy je vyobrazení nehod, např. autonehody mladých lidí vracejících se z diskotéky. Jistě zaujme i vrak havarovaného auta či ukázka nemocničního pokoje na ARO, kde lékaři zachraňují životy a zdraví mnohých účastníků dopravních nehod. Poučný a varující je i pokoj, který je upravený pro vozíčkáře a obsahuje pomůcky pro tělesně postižené. Vše návštěvníci zažijí na vlastní kůži a získají tak unikátní vjem z prostředí dopravní nehody z pozice chodec, cyklista, řidič.
Součástí prohlídky bude i úkázka vozového parku Odboru služby dopravní policie, vozového parku Speciální pořádkové jednotky a dále výstava výzbroje a výstroje Speciální pořádkové jednotky.

Úvodní slovo: Mgr. Nikola Mudrová, Nadační fond Paragraf
Začátek prohlídek: 17:00 hod.
Místo konání: Vítkovice 3004, 703 00 Ostrava – Vítkovice
Partneři akce: Dolní oblast VÍTKOVICE, z.s., Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
Vstupné: zdarma, rezervace, kapacita 15 osob, délka prohlídky 30 minut, 11 prohlídek
17:00 – 17:30 komentovaná prohlídka
17:30 – 18:00 komentovaná prohlídka
18:00 – 18:30 komentovaná prohlídka
18:30 – 19:00 komentovaná prohlídka
19:00 – 19:30 komentovaná prohlídka
19:30 – 20:00 komentovaná prohlídka
20:00 – 20:30 komentovaná prohlídka
20:30 – 21:00 komentovaná prohlídka
21:00 – 21:30 komentovaná prohlídka
21:30 – 22:00 komentovaná prohlídka
22:00 – 22:30 komentovaná prohlídka

 

JUDr. Ivo Jahelka koncert - Heligonka

humorné povídání i zpívání o právu

JUDr. Ivo Jahelka je český advokát, popularizátor práva, folkový písničkář a kytarista a příležitostný herec, známý také jako „zpívající právník“. Písničkář a advokát Ivo Jahelka vystudoval Právnickou fakultu UK v Praze. Ještě za studií se začal věnovat zhudebňování různých zajímavých soudních případů (tzv. „soudniček“) a jiných kuriózních příběhů z všedního života. Jen málokdo dokáže příběhy ze soudní síně popsat s takovou lehkostí jako on. Jeho tvorba je protkána humorem a založena na zhudebňování soudniček a kauz, které se doopravdy staly. „U soudu dnes ubývá legrace a přibývá chytrosti“, říká Ivo Jahelka.

Nad koncertem Ivo Jahelky převzala záštitu pojišťovna D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR, www.das.cz

Úvodní slovo: Mgr. Roman Flek, ředitel obchodního úseku D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR, www.das.cz
Úvodní slovo: Ing. Mgr. Marcela Kubalová, Danační fond Paragaraf

Partneři akce: Heligonka s.r.o., D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR
Začátek koncertu: 19:00 hod.
Místo konání: Heligonka, Vítkovice, 703 00 Ostrava – Vítkovice
Vstupné: 200,- / 250,- Kč, nutná rezervace na stránce www.heligonka.cz, kapacita 150 osob, délka koncertu 90. minut

 

Magistrát města Ostravy - přednáškový sál


Přednášky:
16:45 – 18:00 Právo na spravedlivý proces
JUDr. Jaromír Jirsa soudce, Ústavní soud

18:30 – 19:30 Právo na náhradu škody
JUDr. Petr Vojtek soudce, Nejvyšší soud

20:00 – 21:00 Právo na právní pomoc
JUDr. Vladimír Jirousek advokát, předseda České advokátní komory

21:30 – 22:30 Právo na ochranu před drogovou kriminalitou
kpt. Bc. Jakub Mohyla
kpt. Ing. Bc. Pavel Hanusek
oba vrchní komisaři, 2. oddělení odboru obecné kriminality Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

23:00 – 24:00 Právo na návrat do společnosti
Mgr. Marek Tkáč náměstek pro probaci a mediaci, ředitelství Probační a mediační služby
Mgr. Jitka Měřínská probační úředník, Probační a mediační služba Frýdek – Místek

Úvodní slovo: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor statutárního města Ostrava (v jednání)
Úvodní slovo: Mgr. et Mgr. Lucie Klementová, Nadační fond Paragraf

Začátek přednášek: 16:45
Místo konání: Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 Ostrava Moravská Ostrava
Organizátor akce: statutární město Ostrava, Magistrát města Ostravy
Vstupné: zdarma, nutná rezervace, kapacita 200 osob, délka jedné přednášky 60 minut.

 

Český rozhlas Ostrava- přednáškový sál

Přednášky:

16:45 – 18:00 Právo rodiny na štěstí
PhDr. Petr Štěpaník psycholog, soudní znalec

18:30 – 19:30 Právo na lékařskou pomoc
MUDr. Martin Paciorek, MBA primář plastické chirurgie Fakultní nemocnice Ostrava

20:00 – 21:00 Právo volby v závěru života. Má mít eutanazie místo v našem kulturním prostředí?
prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc. přednosta kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Fakultní nemocnice Ostrava

21:30 – 22:30 Právo na důstojné umírání v domácím prostředí
Mgr. Veronika Staňková vedoucí sociálních služeb v Mobilním hospici Ondrášek o.p.s.

23:00 – 24:00 Právo na důstojné a bezpečné stáří
Ing. Michaela Michnová vedoucí úseku prevence a propagace Městská policie Ostrava

Úvodní slovo: MUDr. Josef Podstata, ředitel Českého rozhlasu Ostrava
Úvodní slovo: Mgr. Marie Dolinková, Nadační fond Paragraf

Organizátor akce: Český rozhlas Ostrava
Začátek přednášek: 16:45 hod.
Místo konání: Dr. Šmerala 2, 702 00 Ostrava
Vstupné: zdarma, nutná rezervace, kapacita 110 osob, délka jedné přednášky 60 minut.

 

AHOL – Vyšší odborná škola

Přednášky:

16:45 – 18:00 Právo na aktivní obranu „Uteč, schovej se, bojuj“
vč. statických ukázek výzbroje a výstroje speciální pořádkové jednotky PČR
nprap. Jiří Černý vrchní inspektor speciální pořádkové jednotky Krajského ředitelství Moravskoslezského kraje

18:30 – 19:30 Právo na ochranu před kyberkriminalitou
Mjr. Mgr. Ondřej Vaněk odbor analytiky a kybernetické kriminality SKPV KŘ PČR MSK

20:00 – 21:00 Právo na ochranu před informačními hrozbami a nástrahami v kyberprostoru
Ing. Bc. David Nespěšný, MBA, ředitel vyšší odborné školy
 

Úvodní slovo: JUDr. Miroslav Ondrúš, Ph.D., Nadační fond Paragraf

Moderátor: Ing. Bc. David Nespěšný,, ředitel školy, AHOL – Vyšší odborná škola
Partneři akce: AHOL – Vyšší odborná škola, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje.
Začátek přednášek: 16:45
Místo konání: Dušní 1106/8, 703 00 Ostrava
Vstupné: zdarma, nutná rezervace, kapacita 96 osob, délka jedné přednášky 60 minut.

  • Aktuality v projektu

24.1.2020 - Napsali o nás: Večer a noc plné přednášek, divadelních představení, promítání a exkurzí - Ostrava info

Program v Ostravě je v přípravách. Již nyní ale můžeme prozradit, že se zapojí Krajský soud v Ostravě a Okresní soud v Ostravě. Vše pod taktovkou Nadačního fondu Paragraf, který se stal naším partnerem a vzal si organizaci programu v Ostravě na starosti. Stejně jako minulý rok v Brně se můžete těšit na mnoho přednášek, seminářů, můžete se těšit na divadelní představení a promítání filmu – to vše s tématikou práva. Akce je jak pro veřejnost, tak pro právnickou obec.

Více zde

24.1.2020 - Napsali o nás: Noc práva přinese mimo jiné i ukázku reálného soudního procesu - POLAR, moravskoslezská regionální televize

Noc práva spočívá zejména v pořádání prohlídek, přednášek, prezentací, workshopů a exkurzí, a to vše s tematikou práva.

„Noc práva děláme, abychom trochu zpopularizovali právo, abychom přinesli lidem zajímavá témata, aby se nebáli soudců, advokátů či státních zástupců,“ přiblížil hlavní organizátor Petr Kausta, předseda správní rady pořádajícího Nadačního fondu Paragraf.

„Chtěli bychom přiblížit právo a ukázat jeho důležitost. Lidé uvidí, v čem spočívají jednotlivé profese,“ doplnil advokát Matěj Krempl.

Více zde

23.1.2020 - Napsali o nás: Ostrava se chystá na nocování s právníky. Nový festival má přiblížit právnické profese - Český rozhlas Ostrava

Do březnové akce s názvem Noc práva se zapojí soudy, státní zastupitelství, věznice i ostravské studio Českého rozhlasu. Organizátoři se inspirovali ve Francii. Přednášky, divadelní představení, kdy diváci hlasují o vině hlavního hrdiny, filmy, setkání se soudci, prohlídka věznice - to vše nabídne 6. března Noc práva v Ostravě. Ve městě, které na rozdíl od Brna, Prahy nebo Olomouce nemá právnickou fakultu.

Více zde

22.1.2020 - Napsali o nás: Noc práva je nový festival, který lidi pozve za soudními lékaři či do věznice - Moravskoslezský deník

Noc vědců přibližuje lidem vědecká témata, pořad Masterchef zpopularizoval gastronomii a Noc práva si klade stejné ambice v oblasti práva a zákonů. Lidé se podívají do vazební věznice i k fingovanému soudnímu líčení.

Více zde

22.1.2020 - Tisková konference Nadačního fondu Paragraf, spolku Nugis Finem, z.s. a Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci k informaci o konání 1. ročníku festivalu Noc práva 2020 v České republice

dnes v Ostravě proběhla tisková konference k festivalu Noc práva, který proběhne dne 6.3.2020 současně ve městech Brno, Ostrava, Olomouc a Praha. Médiím organizátoři Nugis Finem z.ú. (Brno), Nadační fond Paragraf (Ostrava) Univerzita Palackého v Olomouci (Olomouc) a Probační a mediační služba (Praha) představili program v jednotlivých městech. Podrobný program bude prezentován a možnost se na jednotlivé akce přihlásit bude možné začátkem února na webových stránkách.
Tiskové konference se  za organizátory festivalu účastnili:
Mgr. Petr Kausta, předseda správní rady, Nadační fond Paragraf
Mgr. Matěj Krempl, viceprezident spolku, Nugis Finem, z.s.
JUDr. Zdenka Papoušková, děkanka Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Transparentní účet pro Noc práva v Ostravě

Pro účely projektu Noc práva v Ostravě Nadační fond Paragraf zřídil transparentní účet

115-9585000217/0100

transparentní účet je zřízený za účelem získání darů a příspěvků na náklady o organizaci festivalu Noc práva v Ostravě. Nadační fond Paragraf není podnikatelský subjekt a negeneruje zisk. Je závislý pouze na darech a dotacích.
Z finančních prostředků získaných na uvedený transparentní účet nebudou hrazeny žádné odměny organizátorů festivalu, neboť organizátoři festival organizují bez nároku na jakoukoliv odměnu. Festival je neziskový a nepolitický.

Budeme rádi, pokud se rozhodnete jakoukoliv částkou na festival Noc práva v Ostravě přispět.

Záštita nad festivalem Noc práva v Ostravě

záštitu nad festivalem noc práva v ostravě převzal

Ing. Tomáš Macura, MBA - primátor statutárního města Ostravy

Záštita nad festivalem Noc práva v Ostravě

záštitu nad festivalem Noc práva v ostravě převzal

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - hejtman Moravskoslezského kraje

Záštita nad festivalem Noc práva v Ostravě

záštitu nad festivalem noc práva v Ostravě převzal

prof. RNDr. Václav Snášel, CSc. - rektor VŠB – Technická univerzita Ostrava

Záštita nad festivalem Noc práva v Ostravě

záštitu nad festivalem Noc práva v Ostravě převzala

Česká advokátní komora

Záštita nad festivalem Noc práva v Ostravě

záštitu nad koncertem JUDr. Ivo Jahelky v rámci festtivalu Noc práva v Ostravě převzala

pojišťovna D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR